Shop
Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Michael Schladt WARCO vloeren

§ 1 Toepassingsgebied

De volgende bepalingen zijn van toepassing op de verkoop van roerende goederen aan een consument en aan een bedrijf (klant).

§ 2 Verzendkosten

In de regel zijn de verzendkosten voor rekening van de klant. Alle prijzen zijn af fabriek (filiaal).

§ 3 Levertijd/ Gedeeltelijke leveringen/ Reservering eigen levering

(1) De levertijd bedraagt ca. 7 - 21 dagen vanaf het sluiten van het contract. 10 dagen na overschrijding van de levertijd kan de klant WARCO schriftelijk verzoeken binnen een redelijke termijn te leveren; na ontvangst van het verzoek is WARCO in verzuim.

(2) Gedeeltelijke leveringen zijn toegestaan voor zover ze redelijk zijn voor de klant.

(3) WARCO heeft het recht om zich terug te trekken uit het contract voor zover WARCO het leveringsobject niet ontvangt ondanks de voorafgaande sluiting van een overeenkomstig koopcontract van zijn kant; de verantwoordelijkheid van WARCO voor opzet of nalatigheid blijft onaangetast in overeenstemming met § 11 van deze algemene voorwaarden. WARCO dient de klant onmiddellijk op de hoogte te stellen van het niet tijdig beschikbaar zijn van het te leveren artikel en, indien de klant wenst terug te trekken, dient WARCO het recht tot terugtrekking onmiddellijk uit te oefenen; bovendien dient WARCO in geval van terugtrekking de betreffende tegenprestatie onmiddellijk aan de klant terug te betalen.

§ 4 Kosten van retourzending

(1) Indien de klant als consument een of meer artikelen van WARCO heeft gekocht in het kader van een overeenkomst tot verkoop op afstand (§ 312 c BGB) en indien de klant gebruik maakt van het hem toekomende wettelijke herroepingsrecht, draagt hij de kosten van de retourzending.

(2) De verplichting tot het dragen van de kosten geldt niet indien de geleverde goederen niet overeenkomen met de bestelde goederen.

§ 5 Vervaldatum en optreden van wanbetaling

De koopprijs moet volledig worden betaald bij levering. Voor zover de klant niet heeft betaald, is hij zonder nadere verklaring van WARCO 14 dagen na levering in verzuim.

§ 6 Retentierecht in geval van gebreken

In geval van gebreken heeft de klant geen retentierecht voor zover het retentierecht niet in redelijke verhouding staat tot de gebreken en de verwachte kosten van latere prestaties (in het bijzonder het verhelpen van gebreken). Dit vormt geen verdere beperking van het retentierecht van de klant.

§ 7 Vaste schadevergoeding (opslagkosten)

Indien het in gebreke blijven van de koper leidt tot vertraging van de levering, kan de verkoper een forfaitaire opslagvergoeding in rekening brengen van 1% per maand (indien van toepassing, pro rata temporis), maar in totaal niet meer dan 5%. De klant mag bewijzen dat WARCO geen schade heeft geleden of dat de schade aanzienlijk lager is. WARCO mag bewijzen dat er een hogere schade is opgetreden.

§ 8 Eigendomsvoorbehoud

Het geleverde artikel blijft eigendom van de verkoper tot volledige betaling heeft plaatsgevonden.

§ 9 Verplichting tot kennisgeving van gebreken

Indien de klant een ondernemer is, is hij verplicht om duidelijke materiële gebreken en gebreken aan de eigendom binnen 14 dagen na ontvangst van de goederen schriftelijk aan WARCO te melden; het is voldoende om de melding binnen deze periode te verzenden. De gebreken dienen zo gedetailleerd mogelijk te worden omschreven.

Dit doet geen afbreuk aan de verplichting van klanten die koopman zijn in de zin van § 1 van het Duitse Wetboek van Koophandel (HGB) om hun inspectie- en meldingsverplichtingen conform § 377 van het Duitse Wetboek van Koophandel (HGB) naar behoren na te komen.

§ 10 Herroepingsrecht

(1) Als de geleverde goederen defect zijn, gelden de wettelijke bepalingen voor herroeping.

(2) In alle andere gevallen kan de klant het contract in het kader van de wettelijke bepalingen alleen herroepen als WARCO verantwoordelijk is voor de plichtsverzuim.

(3) In het geval van alle plichtsverzuimen dient de klant binnen een redelijke termijn na het verzoek van WARCO te verklaren of hij zich terugtrekt uit het contract vanwege het plichtsverzuim of aandringt op de levering.

§ 11 Algemene uitsluiting van aansprakelijkheid

(1) WARCO is alleen aansprakelijk in overeenstemming met de wettelijke bepalingen voor zijn eigen handelingen en de handelingen van een vertegenwoordiger of plaatsvervanger voor opzet of grove nalatigheid, evenals voor letsel aan leven, lichaam of gezondheid veroorzaakt door lichte nalatigheid. Voor het overige is WARCO alleen aansprakelijk volgens de productaansprakelijkheidswet of bij opzettelijke schending van wezenlijke contractuele verplichtingen of voor zover de verkoper het gebrek bedrieglijk heeft verzwegen of een garantie voor de kwaliteit van het leveringsvoorwerp heeft aangenomen. De aanspraak op schadevergoeding voor de opzettelijke schending van wezenlijke contractuele verplichtingen is echter beperkt tot de voor het contract typische, voorzienbare schade, tenzij tegelijkertijd een van de andere in p. 1 of 2 genoemde gevallen wordt gegeven.

(2) De bepalingen van lid 1 hierboven zijn van toepassing op alle vorderingen tot schadevergoeding (in het bijzonder voor schadevergoeding naast de prestatie en schadevergoeding in plaats van de prestatie), ongeacht de rechtsgrond, in het bijzonder als gevolg van gebreken, plichtsverzuim voortvloeiend uit de contractuele verplichting of uit onrechtmatige daad. Ze zijn ook van toepassing op de vordering tot vergoeding van vergeefse uitgaven. De aansprakelijkheid voor vertraging wordt echter bepaald volgens § 12 van deze voorwaarden, de aansprakelijkheid voor onmogelijkheid volgens § 13 van deze voorwaarden.

(3) Een wijziging van de bewijslast ten nadele van de koper is niet verbonden met de bovenstaande bepalingen.

(4) Wij zijn niet verplicht of bereid om deel te nemen aan geschillenbeslechtingsprocedures voor een arbitragecommissie voor consumenten.

§ 12 Beperking van aansprakelijkheid in geval van verzuim

(1) Indien de niet-naleving van de termijnen te wijten is aan overmacht, bijv. mobilisatie, oorlog, oproer, of soortgelijke gebeurtenissen waarvoor WARCO niet verantwoordelijk is, bijv. staking of uitsluiting, worden de termijnen verlengd met de tijd gedurende welke de voornoemde gebeurtenis of de gevolgen ervan voortduren.

(2) WARCO is aansprakelijk voor zijn eigen handelingen en de handelingen van een vertegenwoordiger of plaatsvervanger voor opzet of grove nalatigheid, evenals voor letsel aan leven, ledematen of gezondheid veroorzaakt door lichte nalatigheid in overeenstemming met de wettelijke bepalingen. In andere gevallen van vertraging is de aansprakelijkheid van WARCO voor schadevergoeding naast de prestatie beperkt tot een totaal van 10% en voor schadevergoeding in plaats van de prestatie (inclusief vergoeding van nutteloze uitgaven) tot een totaal van 25% van de waarde van de levering. Verdere aanspraken van de klant zijn uitgesloten - zelfs na het verstrijken van een termijn die aan WARCO is gesteld om te presteren. De beperking is niet van toepassing in het geval van opzettelijke schending van essentiële contractuele verplichtingen. De vordering tot schadevergoeding voor de verwijtbare schending van essentiële contractuele verplichtingen is echter beperkt tot de voorzienbare schade die kenmerkend is voor het contract, tenzij er tegelijkertijd sprake is van een ander geval volgens p. 1 van deze paragraaf (2). Het recht van de klant om het contract op te zeggen volgens § 10 van deze voorwaarden blijft onaangetast.

(3) Een wijziging van de bewijslast ten nadele van de koper is niet verbonden met bovenstaande bepalingen.

§ 13 Beperking van aansprakelijkheid in geval van onmogelijkheid

Voor zover levering onmogelijk is, is WARCO aansprakelijk voor zijn eigen handelen en het handelen van een vertegenwoordiger of plaatsvervanger bij opzet of grove nalatigheid, alsmede voor letsel aan leven, lichaam of gezondheid veroorzaakt door lichte nalatigheid in overeenstemming met de wettelijke bepalingen. In andere gevallen van onmogelijkheid is de aanspraak van de klant op schadevergoeding naast en/of in plaats van de prestatie, inclusief de vergoeding van vergeefse kosten, beperkt tot in totaal 25% van de waarde van de levering. Verdere aanspraken van de koper als gevolg van de onmogelijkheid van levering zijn uitgesloten - zelfs na het verstrijken van een voor WARCO gestelde termijn om te presteren. De beperking is niet van toepassing in het geval van opzettelijke schending van essentiële contractuele verplichtingen. De vordering tot schadevergoeding voor de verwijtbare schending van essentiële contractuele verplichtingen is echter beperkt tot de voorzienbare schade die kenmerkend is voor het contract, tenzij tegelijkertijd een ander geval volgens p. 1 wordt gegeven. Het recht van de klant om zich terug te trekken uit het contract in overeenstemming met § 10 van deze voorwaarden blijft onaangetast. Een wijziging van de bewijslast ten nadele van de klant is niet verbonden met de bovenstaande bepalingen.

§ 14 Verjaringstermijn

(1) Voor zover een gebruikte zaak de leveringszaak is, bedraagt de verjaringstermijn voor vorderingen tot schadevergoeding wegens gebreken jegens een klant die consument is - ongeacht de rechtsgrond - zes maanden, voor andere vorderingen en rechten wegens gebreken één jaar. Voor zover een nieuw artikel of een nieuw te vervaardigen artikel het leveringsobject is, bedraagt de verjaringstermijn voor schadeclaims wegens gebreken - ongeacht de rechtsgrond - twee jaar.

(2) Voor zover een gebruikte zaak de leveringszaak is, bedraagt de verjaringstermijn voor schadeclaims wegens gebreken tegen een klant die ondernemer is - ongeacht de rechtsgrond - zes maanden, voor andere claims en rechten wegens gebreken één jaar. Voor zover een nieuwe of nieuw te vervaardigen zaak het leveringsobject is, bedraagt de verjaringstermijn voor schadeclaims wegens gebreken - ongeacht de rechtsgrond - een jaar.

(3) Die vorstehenden Verjährungsfristen gelten jedoch nicht:

a) in geval van opzet of bedrieglijk verzwijgen van een gebrek of voor zover WARCO een garantie heeft aanvaard voor de kwaliteit van het geleverde artikel;

b) voor zover de gekochte zaak een gebouw is of een zaak die volgens zijn gebruikelijke gebruikswijze voor een gebouw wordt gebruikt en het gebrek ervan veroorzaakt, of voor zover het een zakelijk recht van een derde betreft op grond waarvan de afstand van de gekochte zaak kan worden gevorderd;

c) voor schadeclaims in geval van plichtsverzuim door grove nalatigheid, in geval van opzettelijke schending van wezenlijke contractuele verplichtingen, in geval van opzettelijk veroorzaakt letsel aan leven, ledematen of gezondheid of in geval van claims volgens de productaansprakelijkheidswet. De verjaringstermijnen voor schadeclaims gelden ook voor de vergoeding van vergeefse uitgaven.


(4) De verjaringstermijn voor alle schadeclaims begint bij de levering.

(5) Tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald, blijven de wettelijke bepalingen inzake het begin van de verjaringstermijn, de schorsing van de verjaringstermijn, de schorsing en de hervatting van de verjaringstermijnen onverlet.

(6) Een wijziging van de bewijslast ten nadele van de koper is niet verbonden met bovenstaande bepalingen.

§ 15 Algemene voorwaarden

Indien de klant niet gevestigd of woonachtig is in de Bondsrepubliek Duitsland, is de plaats van vestiging van WARCO de niet-exclusieve bevoegde rechtbank. Exclusieve bevoegdheidslocaties, bijvoorbeeld voor gerechtelijke aanmaningsprocedures, blijven onaangetast.